Informes de transparència

L'article 26 del Reial Decret Legislatiu 1/2011, d'1 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Auditoria de Comptes, desenvolupat en l'article 60 del Reglament d'Auditoria de Comptes (RD 1517/2011, de 31 d'octubre), estableix que els auditors de comptes i societats d'auditoria que realitzen l'auditoria de comptes d'entitats definides com Entitats d'Interès Públic, han de donar a conèixer a través de la seva pàgina web, dins dels tres mesos següents al tancament del seu exercici econòmic, un Informe Anual de Transparència. Amb l'objecte de complir amb aquest requeriment, Auditoria i Control, publica en aquest espai els diferents Informes Anuals de Transparència emesos.